1358

شکل گیری دفتر آفرینش های ادبی

این دفتر، امورات مربوط به شعر، داستان و دستاوردهای ادبیِ هنرمندانِ حوزه‌ی هنری را سروسامان می‌دهد.


اشخاص مرتبط