1360

تاسیس مرکز موسیقی

مرکز موسیقی حوزه هنری در سال 1360 فعالیت خود را آغاز کرد و کلیه‌ی فعالیت‌های مربوط به موسیقی در حوزه‌ی هنری، در این مرکز انجام می‌شود.