1358

شکل گیری مرکز هنرهای نمایشی

مرکز هنرهای نمایشی یکی از اولین مراکز هنری بود که در سال 1358 در حوزه هنری تشکیل شد