1357

حوزه هنری متولد می‌شود

حوالی سال 1357، هم‌قدم با انقلاب اسلامی، به ابتکار طاهره صفارزاده کانونی تشکیل می‌شود به نام «کانون نهضت فرهنگی اسلامی». این لحظه تولد حوزه هنری است. کانونی که چند ماه بعد به «حوزه اندیشه و هنر اسلامی» تغییر نام می‌دهد و تا امروز برجا می‌ماند.


اشخاص مرتبط